Regulamin sklepu internetowego doublefruit.pl

I. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.doublefruit.pl;
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.doublefruit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AG Feeding Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie –  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.doublefruit.pl prowadzony jest przez     AG Feeding Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369980; NIP:958-163-32-42; REGON: 221043426, adres poczty elektronicznej: info@doublefruit.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 669 005 995.
 2. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować poprzez formularz „kontakt” dostępny na stronie sklepu lub na adres email info@doublefruit.pl.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Składanie zamówień

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę www.doublefruit.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie ich do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą AG Feeding Sp. z o.o. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość odpowiadając na maila otrzymanego z adresu sklep@doublefruit.pl, potwierdzającego przyjęcie zamówienia i specyfikując w nim żądanie zmiany.
 11. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.
 12. W przypadku sprzedaży promocyjnej, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.
 13. Zamówienie nie jest realizowane dopóki kwota równa wartości zamówienia wraz z przesyłką nie wpłynie na konto Sprzedającego.

IV. Dostawa i płatności

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie PLN. Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są gotowe do wysyłki.
 2. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia i doliczane są do ceny sprzedaży oraz umieszczane na fakturze lub rachunku. Klienci mogą również zapoznać się z niniejszymi warunkami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.doublefruit.pl.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.
 5. Zamówienia potwierdzone przez Klienta i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Klienta.
 6. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 • zapłata za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24, który umożliwia płacenie przez szybki przelew.
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Produkty są przesyłane za pomocą paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD. Koszt przesyłki jest określony w trakcie składania zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.doublefruit.pl.

V. Reklamacje i zwrot towaru

 1. Każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy odbiorze towaru z paczkomatu lub dostarczenia przez firmę kurierską, powinien niezwłocznie powiadomić Sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres:
  AG Feeding Sp. z o.o., ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia.
 2. Do obowiązków Klienta przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy paczka  nie jest naruszona (w sposób wpływający na towar), nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona, a towar naruszony wówczas Klient powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Klienta w zakresie szkód w transporcie).
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.
 5. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru Sklep zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot ceny sprzedaży nastąpi za pomocą przelewu na rachunek Klienta.
 6. Sposób odesłania towaru uzgadniany jest bezpośrednio przy zgłoszonej reklamacji.
 7. Towar należy zwrócić razem z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli została wystawiona faktura VAT, to warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 10. Klient ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca jednocześnie z realizacją reklamacji.
 11. W przypadku zwrotu zamówienia do Sklepu z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia
 12. Klient jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (dotyczących sprawdzenia, zbadania, dojazdów i przesyłek) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Klienta Sprzedawca przesyła Kupującemu zestawienie stawek i kosztów. Koszty przesyłek oparte są na stawkach z tabeli InPost lub firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą AG Feeding Sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą AG Feeding Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy AG Feeding Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta wprowadzone są do bazy danych Sklepu i przechowywane przez firmę AG Feeding sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności prosimy kierować do Sklepu drogą elektroniczną na adres: info@doublefruit.pl. Ponadto, klienci mają dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.doublefruit.pl.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących Sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail wystarczy wysłać na adres info@doublefruit.pl wiadomość o tytule – rezygnacja z newsletter.
 6. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków Sklepu lub Klienta, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do Sklepu drogą elektroniczną na adres: info@doublefruit.pl
 7. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedawcę faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.
 8. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Klienta są własnością AG Feeding Sp. z o.o.
 9. Klient każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 10. AG Feeding Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.